top of page
Vedtægter for Roskilde Line Dance

 

§ 1. NAVN & HJEMSTED

Foreningens navn er Roskilde Line Dance og dens hjemsted er Roskilde Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.

Foreningen er stiftet den 15. april 2018.

 

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til linedance, ved undervisning og relevante arrangementer, både interne og eksterne.

 

§ 3. EKSTERNE FORENINGER

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

 

§ 4. MEDLEMSSKAB

Optagelse sker ved henvendelse til foreningen.

Som medlemmer kan optages alle med interesse for linedance.

Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes, når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.

 

§ 5. UDMELDELSE

Udmeldelse sker automatisk, hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt ved sæsonstart i september. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 6. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august.

Kontingentet opkræves i forbindelse med sæsonstart i september.

 

§ 7. BESTYRELSE

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 3 og maks. 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kasserer, og resten af den siddende bestyrelse vælges i lige år. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.

Såfremt et bestyrelsesmedlem går af før tid, træder suppleanten ind.

Bestyrelsesmøder afholdes når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Ved en bestyrelse på 3 medlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig når 2 medlemmer er til stede.

Ved en bestyrelse på 4-5 medlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Ved økonomiske beslutninger SKAL kassereren være til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne, der i samarbejde med bestyrelsen varetager f.eks. arrangementer, opvisninger m.m.

§ 8. REGNSKAB & REVISION

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.

Revisionen foretages af en revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år.

Regnskabet skal udsendes via mail sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Driftsregnskab, status og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes underskrift og evt. påtegning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

Revisoren har ret til løbende at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 9. GENERALFORSAMLING

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden, regnskab og budget via mail, med mindst 3 ugers varsel til alle registrerede medlemmer.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes via mail til alle registrerede medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisor

10. Eventuelt

 

Valg og afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget beslutninger vedr. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (Se §12 og §13). Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.

Alle fremmødte restancefri medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

 

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse kan ske, hvis et flertal af bestyrelsen, eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden via mail, med mindst 3 ugers varsel til alle registrerede medlemmer.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Motiv for indkaldelsen

 

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (Se §12 og §13).

 

§ 11. TEGNING OG HÆFTELSE

Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.

Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen administreres efter gældende love og retningslinjer.

 

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Nærværende vedtægter kan ændres, såfremt forslag herom fremsættes på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

§ 13. OPLØSNING AF FORENINGEN

Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

I tilfælde af opløsning, skal foreningens aktiver bortauktioneres, og eventuelle udestående fordringer afregnes, foreningens resterende midler skal tilfalde en anden danseforening i Roskilde Kommune som generalforsamlingen træffer beslutning om. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Ændret ved generalforsamlingen d. 23. september 2020

bottom of page